Siirry suoraan sisältöön

Säännöt

JUUAN METSÄ-VILLET RY:n SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi: Juuan Metsä-Villet ry

Kotipaikka: Juuka

Kunta: Juuka, Itä-Suomen läänissä

Yhdistys on perustettu huhtikuun 07 p:nä 1954 ja siitä käytetään säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on Suomi

Seura voi halutessaan liittyä riista- ja kennelalan järjestöihin.

Piirin/piirien jäsenenä seura noudattaa niiden sääntöjä ja määräyksiä.

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

 1. järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen
 2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa
 3. metsästysampumaurheilua
 4. kenneltoimintaa

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

 1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita
 2. suorittamalla riistanhoitotöitä
 3. valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä
 4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta
 5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista
 6. kouluttamalla jäseniään
 7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa
 8. edistämällä metsästyskoiratoimintaa
 9. seura voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä maanomistajan, joka vuokraa metsästykseen soveltuvan omistamansa tilan kaiken metsästysoikeuden vastikkeetta.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseniksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Kannatusjäsenet hyväksyy seuran johtokunta.

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja huhtikuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä. Koejäsen ei voi osallistua pyyntiluvan varaisten eläinten jahtiin. Koejäsenmaksun vahvistaa vuosittain seuran varsinainen kokous. Koejäsenen on suoritettava seuran varsinaisen kokouksen vahvistamat pistemäärät ennen kuin hänet voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

Kannatusjäsenet maksavat seuran talvikokouksen erikseen henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille päättämän vuosittaisen tai kertakaikkisen kannatusmaksun.

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

SEURASTA EROTTAMINEN

Jäsen voidaan erottaa seurasta mikäli hän

 1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen yhdeltä (1) vuodelta
 2. toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti
 3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja tai asetuksia tai määräyksiä
 4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

Seurasta erottamisen päättää johtokunta.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianosaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi – maaliskuussa ja kesäkokous kesä – elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 (seitsemän) päivää ennen kokousta

 1. sanomalehti-ilmoituksella seuran alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä
 2. kirjallisena ilmoituksena jäsenille
 3. yleisesti käytössä olevilla sähköisillä viestimillä

TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. hyväksytään työjärjestys
 4. vahvistetaan osanottajaluettelo, jossa merkitään erikseen ääni- ja puheoikeutettujen jäsenten lukumäärä, sekä vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo ja puheoikeus kokouksessa.
 5. esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 7. toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.
 8. toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
 9. toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.
 10. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.
 11. päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
 12. vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.
 13. valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin.
 14. käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
 15. päätetään eri järjestöille tehtävistä esityksistä.
 16. keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10§

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan käsitellä muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät asiat.

11§

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa(1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8§ on määrätty.

12§

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13§

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, koejäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi (2) päivää ennen talvikokousta.

15§

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi (6) jäsentäja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18§

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävä on erityisesti

 1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
 2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 3. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
 4. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä
 5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 6. vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
 7. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
 8. pitää seuran jäsenluetteloa
 9. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta
 10. hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 11. valita sekä tarvittaessa erottaa seuran jäsenet ja seuran toimihenkilöt
 12. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista
 13. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
 14. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

19§

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20§

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisen lisäksi yhdistyksille ja yhteisöille joihin seura kuuluu.

21§

MUUTA

Muutoin noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.